Výzvy IROP

V rámci SCLLD je možné předkládat prostřednictvím naší MAS projekty do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v těchto základních kategoriích:

 • Podpora komunitních center (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura)
 • Podpora sociálního podnikání (s vazbou na výzvu IROP č. 65 - Sociální podnikání)
 • Podpora modernizace učeben (s vazbou na výzvu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
 • Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras (s vazbou na výzvu IROP č. 53 - Udržitelná doprava)

Předpokládaný harmonogram výzev MAS Šumavsko do IROP naleznete zde

 

Podpora komunitních center

 • Podporované aktivity: výstavba rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitích center, nákup budov, nákup automobilu, vybavení pro zajištění provozu zařízení KC
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace
 • Finanční alokace na rok 2017: 9 329 940,00 Kč

 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace.
 • Finanční alokace na rok 2017: 4 000 000,00 Kč

 

Podpora sociálního podnikání

 • Podporované aktivity:

  vznik nového sociálního podniku - založení nového soc. podniku nebo rozšíření stávajícího podniku, který doposud není soc. podnikem

  rozšíření podniku - rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorvé kapacity, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů

 • Oprávněný žadatel: OSVČ (dle zákona č, 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., NNO
 • Finanční alokace na rok 2018: 10 000 000,00 Kč

 

Podpora modernizace učeben základních škol, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

 • Podporované aktivity: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, nákup pozemků a staveb, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu (povinnost zaměření na 4 klíčové kompetence: cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit (subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72)
 • Finanční alokace na rok 2017: 13 500 000,00 Kč
 • Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem Místního akčního plánu pro oblast vzdělávání!! (Stategický rámec pro SO ORP Vimperk zde, SR MAP pro SO ORP Prachatice zde)

 

Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO
 • Finanční alokace na rok 2017: 15 568 520,00 Kč

 

Finanční spoluúčast žadatele je ve všech podporovaných aktivitách 5 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální a maximální hranice způsobilých výdajů není stanovena. U sociálních podniků je maximální hranice stanovena do výše nevyčerpaného limitu de minimins.

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Žadatel je povinen se jimi po celou dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu závazně řídit! Tato pravidla naleznete zde.

Doba udržitelnosti projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci za strany Řídícího orgánu IROP.

Příjem žádostí o podporu probíhá vždy prostřednictvím systému MS2014+.

Pro podání žádosti o podporu je nutné mít zřízen elektronický podpis.

Veškeré informace o podmínkách pro poskytnutí podpory v konkrétní oblasti budou obsaženy v textu výzvy a navazující dokumentaci (přílohy), která zde bude zvěřejněna v den vyhlášení výzvy.

Po vyhlášení výzvy bude MAS pořádat semináře pro žadatele. Termíny a místa konání naleznete také na stránkách MAS.

image

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV

V rámci 3. Výzvy PRV MAS Šumavsko, z. s., bylo do věcného hodnocení postoupeno 41 Žádostí o dotaci. Ty byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií

image

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy do PRV

Dne 4. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 3 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno ve všech 4 vyhlášených fichích 43 celkem žádostí. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

image

3. výzva do PRV vyhlášena

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 4. 6.2018 výzvu č. 3 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

image

Avízo 3. výzvy do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z.s. informuje, že ke dni 30. května 2018 plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu do Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí se předpokládá od 12. 6. - 26. 6. 2018. Seminář pro žadatele proběhne dne 5. 6. 2018 od 9.00 v Malenicích.

Přečíst více z této kategorie
image

MAS Šumavsko podpořilo novou badatelskou učebnu na ZŠ Národní v Prachaticích. Slavnostní otevření se uskutečnilo 13. 12. 2018.

Novou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů formou badatelské výuky využívají v Základní škole Národní v Prachaticích. Vybavení pořídila škola za evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt podpořila Místní akční skupina (MAS) Šumavsko díky Strategii Živé a šťastné Šumavsko. "Celková výše příspěvku dosáhla více než 1,7 milionu korun," konstatovala ředitelka MAS Šumavsko Šárka Kůsová.

image

Nová cyklostezka podpořená MAS Šumavsko umožní bezpečnou dopravu do škol i zaměstnání

Cílem projektu bylo vybudování nové cyklostezky, která umožní odklonění cyklistů z frekventované komunikace II/141 a zlepší obyvatelům okolních obcí dostupnost za službami, do škol či zaměstnání. MAS Šumavsko podpořilo tento projekt prostřednictvím operačního programu IROP dotací ve výši 5 225 000 Kč.

image

IROP vyhlášena 5. výzva - Rozvoj sociálního podnikání

Ve výzvě bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

image

Avízo výzvy č. 5 IROP - Rozvoj sociálního podnikání

Vážení žadatelé, informujeme Vás, že na konec září připravujeme vyhlášení další výzvy do IROP, která bude zaměřena na rozvoj sociálního podnikání.

Přečíst více z této kategorie
image

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 6 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v OPZ

Ve středu 4. června 2018 od 10:00 hodin proběhne seminář pro žadatele k výzvě číslo 6 OPZ - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v Prachaticích - KreBul, o.p.s.; Zlatá stezka 145 (vchod ze zadní strany budovy).

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/