Výzvy IROP

V rámci SCLLD je možné předkládat prostřednictvím naší MAS projekty do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v těchto základních kategoriích:

 • Podpora komunitních center (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura)
 • Podpora sociálního podnikání (s vazbou na výzvu IROP č. 65 - Sociální podnikání)
 • Podpora modernizace učeben (s vazbou na výzvu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
 • Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras (s vazbou na výzvu IROP č. 53 - Udržitelná doprava)

Předpokládaný harmonogram výzev MAS Šumavsko do IROP naleznete zde

 

Podpora komunitních center

 • Podporované aktivity: výstavba rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitích center, nákup budov, nákup automobilu, vybavení pro zajištění provozu zařízení KC
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace
 • Finanční alokace na rok 2017: 9 329 940,00 Kč

 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace.
 • Finanční alokace na rok 2017: 4 000 000,00 Kč

 

Podpora sociálního podnikání

 • Podporované aktivity:

  vznik nového sociálního podniku - založení nového soc. podniku nebo rozšíření stávajícího podniku, který doposud není soc. podnikem

  rozšíření podniku - rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorvé kapacity, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů

 • Oprávněný žadatel: OSVČ (dle zákona č, 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., NNO, církve, církevní organizace
 • Finanční alokace na rok 2017: 5 000 000,00 Kč

 

Podpora modernizace učeben základních škol, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

 • Podporované aktivity: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, nákup pozemků a staveb, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu (povinnost zaměření na 4 klíčové kompetence: cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit (subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72)
 • Finanční alokace na rok 2017: 13 500 000,00 Kč
 • Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem Místního akčního plánu pro oblast vzdělávání!! (Stategický rámec pro SO ORP Vimperk zde, SR MAP pro SO ORP Prachatice zde)

 

Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO
 • Finanční alokace na rok 2017: 15 568 520,00 Kč

 

Finanční spoluúčast žadatele je ve všech podporovaných aktivitách 5 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální a maximální hranice způsobilých výdajů není stanovena. U sociálních podniků je maximální hranice stanovena do výše nevyčerpaného limitu de minimins.

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Žadatel je povinen se jimi po celou dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu závazně řídit! Tato pravidla naleznete zde.

Doba udržitelnosti projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci za strany Řídícího orgánu IROP.

Příjem žádostí o podporu probíhá vždy prostřednictvím systému MS2014+.

Pro podání žádosti o podporu je nutné mít zřízen elektronický podpis.

Veškeré informace o podmínkách pro poskytnutí podpory v konkrétní oblasti budou obsaženy v textu výzvy a navazující dokumentaci (přílohy), která zde bude zvěřejněna v den vyhlášení výzvy.

Po vyhlášení výzvy bude MAS pořádat semináře pro žadatele. Termíny a místa konání naleznete také na stránkách MAS.

image

2. výzva MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Šumavsko na období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

image

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. VÝZVY PRV po přebodování

V rámci 1. Výzvy PRV MAS Šumavsko, z. s., bylo přijato celkem 13 Žádostí o dotaci. Všechny prošly registrací na RO SZIF a kontrolou. Na základě doporučení došlo u 2 projektů ke změně bodování.

image

Posunutí termínu vyhlášení 2. výzvy PRV

Termín vyhlášení 2. výzvy do Programu rozvoje venkova se posouvá. Výzva bude vyhlášena 29. 1. 2017.

image

Avízo 2. výzvy do Programu rozvoje venkova

Přinášíme Vám bližší informace k připravované výzvě, kterou do Programu rozvoje venkova vyhlásí MAS Šumavsko 8. ledna 2018.

Přečíst více z této kategorie
image

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 5 MAS Šumavsko – Komunitní centra II. v OPZ

Ve středu 21. února 2018 od 9:00 hodin proběhne seminář pro žadatele k výzvě číslo 5 OPZ - Komunitní centra II. v kanceláři MAS.

image

OPZ - Výzva č. 4 MAS Šumavsko - Sociální podnikání

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen - 2. března 2018 12:00 hodin

Přečíst více z této kategorie
image

Avízo výzvy č. 3 "Cyklodoprava" do IROP

V průběhu prosince bude vyhlášena další výzva do IROP zaměřená na rozvoj cyklodopravy.

image

Avízo výzvy č. 6 "Rozvoj sociálních služeb" do IROP

MAS Šumavsko připravuje vyhlášení další výzvy do IROP a to "Rozvoj sociálních služeb".

image

Avízo výzvy č. 4 "Modernizace učeben" do IROP

MAS Šumavsko připravuje vyhlášení další výzvy do IROP a to "Modernizace učeben"

image

Ukončení příjmu žádostí o podporu v rámci 2. výzvy MAS Šumavsko do IROP "Rozvoj sociálních služeb"

Dne 11. září ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 2. výzvy MAS Šumavsko do IROP "Rozvoj sociálních služeb".

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/