Výzvy IROP

V rámci SCLLD je možné předkládat prostřednictvím naší MAS projekty do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v těchto základních kategoriích:

 • Podpora komunitních center (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb (s vazbou na výzvu IROP č. 62 - Sociální infrastruktura)
 • Podpora sociálního podnikání (s vazbou na výzvu IROP č. 65 - Sociální podnikání)
 • Podpora modernizace učeben (s vazbou na výzvu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
 • Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras (s vazbou na výzvu IROP č. 53 - Udržitelná doprava)

Předpokládaný harmonogram výzev MAS Šumavsko do IROP naleznete zde

 

Podpora komunitních center

 • Podporované aktivity: výstavba rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitích center, nákup budov, nákup automobilu, vybavení pro zajištění provozu zařízení KC
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace
 • Finanční alokace na rok 2017: 9 329 940,00 Kč

 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace.
 • Finanční alokace na rok 2017: 4 000 000,00 Kč

 

Podpora sociálního podnikání

 • Podporované aktivity:

  vznik nového sociálního podniku - založení nového soc. podniku nebo rozšíření stávajícího podniku, který doposud není soc. podnikem

  rozšíření podniku - rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorvé kapacity, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů

 • Oprávněný žadatel: OSVČ (dle zákona č, 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., NNO, církve, církevní organizace
 • Finanční alokace na rok 2017: 5 000 000,00 Kč

 

Podpora modernizace učeben základních škol, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

 • Podporované aktivity: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, nákup pozemků a staveb, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu (povinnost zaměření na 4 klíčové kompetence: cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit (subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72)
 • Finanční alokace na rok 2017: 13 500 000,00 Kč
 • Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem Místního akčního plánu pro oblast vzdělávání!! (Stategický rámec pro SO ORP Vimperk zde, SR MAP pro SO ORP Prachatice zde)

 

Výstavba a modernizace/rekonstrukce cyklostezek/cyklotras

 • Podporované aktivity: nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, nákup automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování soc. služeb (definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Oprávněný žadatel: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, DSO
 • Finanční alokace na rok 2017: 15 568 520,00 Kč

 

Finanční spoluúčast žadatele je ve všech podporovaných aktivitách 5 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální a maximální hranice způsobilých výdajů není stanovena. U sociálních podniků je maximální hranice stanovena do výše nevyčerpaného limitu de minimins.

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Žadatel je povinen se jimi po celou dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu závazně řídit! Tato pravidla naleznete zde.

Doba udržitelnosti projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci za strany Řídícího orgánu IROP.

Příjem žádostí o podporu probíhá vždy prostřednictvím systému MS2014+.

Pro podání žádosti o podporu je nutné mít zřízen elektronický podpis.

Veškeré informace o podmínkách pro poskytnutí podpory v konkrétní oblasti budou obsaženy v textu výzvy a navazující dokumentaci (přílohy), která zde bude zvěřejněna v den vyhlášení výzvy.

Po vyhlášení výzvy bude MAS pořádat semináře pro žadatele. Termíny a místa konání naleznete také na stránkách MAS.

image

Avízo 3. výzvy do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z.s. informuje, že ke dni 30. května 2018 plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu do Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí se předpokládá od 12. 6. - 26. 6. 2018.

image

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy PRV

V rámci 2. Výzvy PRV MAS Šumavsko, z. s., bylo Výběrovou komisí hodnoceno 28 Žádostí o dotaci, na základě předem stanovených preferenčních kritérií.

image

Ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy PRV

Dne 16. 3. 2018 byl v rámci Výzvy č. 2 PRV MAS Šumavsko ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo zaregistrováno ve všech 5 vyhlášených fichích celkem 29 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 22 499 888,- Kč.

image

2. výzva MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Šumavsko na období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Přečíst více z této kategorie
image

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 5 MAS Šumavsko – Komunitní centra II. v OPZ

Ve středu 21. února 2018 od 9:00 hodin proběhne seminář pro žadatele k výzvě číslo 5 OPZ - Komunitní centra II. v kanceláři MAS.

image

OPZ - Výzva č. 4 MAS Šumavsko - Sociální podnikání

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen - 2. března 2018 12:00 hodin

Přečíst více z této kategorie
image

Avízo výzvy č. 3 "Cyklodoprava" do IROP

V průběhu prosince bude vyhlášena další výzva do IROP zaměřená na rozvoj cyklodopravy.

image

Avízo výzvy č. 6 "Rozvoj sociálních služeb" do IROP

MAS Šumavsko připravuje vyhlášení další výzvy do IROP a to "Rozvoj sociálních služeb".

image

Avízo výzvy č. 4 "Modernizace učeben" do IROP

MAS Šumavsko připravuje vyhlášení další výzvy do IROP a to "Modernizace učeben"

image

Ukončení příjmu žádostí o podporu v rámci 2. výzvy MAS Šumavsko do IROP "Rozvoj sociálních služeb"

Dne 11. září ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 2. výzvy MAS Šumavsko do IROP "Rozvoj sociálních služeb".

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/